Chinese

Navigation

Leading group

President and Secretary: Sun Jie

Vice President: He Jianjun                      Vice President: Ye Keng
Assistant to the President: Tang Zhigang

President of Taizhou Bo-Ai Tumor Hospital: Chen Guoqing
Assistant to the President: Chen Jinhua

Assistant to the President: Chen Ran     Finance Director: Zhou Ronghua

Deputy Secretary of Party Committee: Zheng Shangrong
President of the Trade Union: Wang Wanli

QUICK LINKS

MORE NEWS